دوست عزیز

راهنمای نظرسنجی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف
کیفیت غذا تا چه میزان مورد رضایت شما می باشد؟
رفتار پرسنل فروش در هنگام گرفتن سفارش مورد رضایت شما بوده است؟
میزان رضایت شما از رفتار پرسنل سالن چه میزان است؟
میزان رضایت شما از قیمت و کیفیت منو غذا های ارایه شده چه میزان است؟
بهداشت رستوران را چطور ارزیابی می کنید؟
چقدر تنوع منو ارائه شده مورد رضایت شما می باشد؟
سرعت سرویس دهی و سرو غذا چگونه بود؟
در مجموع برگر58 تا چه میزان رضایت شما را جلب کرده است؟
کیفیت سرویس دلیوری را چگونه ارزیابی میکنید؟
کیفیت بسته بندی تا چه میزان مورد رضایت شما می باشد؟
رفتار پیک برگر58 چگونه بوده است؟
ارزیابی شما از سرعت دلیوری چگونه است؟
از خدمات و سرویس های رستوران راضی بودید؟
موزیک های انتخاب شده را دوست دارید؟
انتقادات و پیشنهادها